O nás

Inškôlka ponúka výučbu jedinečnou HEJNÉHO METÓDOU.   U nás sa držíme pravidla že deti sa musia k poznatku dopracovať vlastnými silami, musia zistiť, ako na to prísť a nestačí im len povedať, ako to má byť. A aby sa tak aj naozaj dialo, učiteľ sa ich musí veľa pýtať a vytvárať na vyučovaní také podmienky, aby dieťa mohlo skúmať a hľadať. Musí prejavovať tiež úprimny záujem. Pýtate sa, o čo ide? Je to mimoriadne prínosná a dlhoročnou praxou overená metóda, ktorá pomáha zlepšovať matematickú predstavivosť, chápanie súvislostí a logické myslenie. Deťom ponecháva radosť z objavovania hravou formou a všetkými zmyslami, nenásilným, hravým budovaním mentálnych matematických schém. Všetko, samozrejme, primerane veku a individuálnym schopnostiam dieťaťa. Cieľom výuky je, aby si deti vybudovali pozitívny vzťah k matematike, vďaka čomu nebude potom pre ne strašiakom pri vstupe do školy. Metóda zaznamenala obrovský úspech v Čechách, Taliansku, Grécku, Fínsku, Švédsku, Poľsku a Kanade.    Súčasťou výučby v našej škôlke je aj zaradenie metódy učenia NTC, ktorá podporuje rozvoj mozgových synapsií detí, tvorenie asociácií, zlepšovanie pamäte a logického myslenia. Hejného metóda a metóda NTC v slovenských materských školách stále chýbajú. Naša INŠKÔLKA čerpá predovšetkým z vynikajúcich českých dlhoročných skúseností a obe tieto moderné, progresívne metódy prináša na Slovensko a do Bratislavy.   

Ďalším dôležitým prvkom našej výučby je detská joga

V spolupráci s Českou asociáciou detskej jogy školíme našich zamestnancov, aby mohli ponúkať deťom zábavné jogové cvičenia, ktoré učia deti upokojiť sa, relaxovať aj ovládať hnev. O zdravotných benefitoch jogy snáď už netreba ani hovoriť – pomáha deťom pri zlom držaním tela, podporuje zdravý životný štýl, ale aj sebavedomie, učí veselou a hravou formou vnímať svoje telo aj emócie.    Naša INŠKÔLKA má predĺžený otvárací čas. Záleží nám na tom, aby ste si dokázali lepšie zladiť pracovný a rodinný život, preto sme tu pre vás a vaše deti už od 7. hodiny ráno až do 17.30 večer.   Súčasťou areálu našej škôlky je aj veľký dvor s rozlohou 330 m2 s detským ihriskom, čo vaše deti, ako aj vy, rodičia, určite oceníte.    

Rozšírená výučba angličtiny – ÁNO, ale NIE anglická škôlka

V dnešnej uponáhľanej dobe chceme, aby sa dieťa už v materskej škole dokázalo dohovoriť svetovým jazykom. Áno, máme rozšírenú výučbu angličtiny, ale pri komunikácii uprednostňujeme rodný jazyk. V opačnom prípade sa často stáva, že dieťa má chabú slovnú zásobu v rodnom jazyku, prípadne ešte „obohatenú“ o anglický prízvuk z anglickej škôlky. V INŠKÔLKE podporujeme predovšetkým materinský jazyk dieťaťa a angličtinu vyučujeme ako druhý jazyk. Samozrejme, vnímame dôležitosť angličtiny v modernom svete a ponúkame deťom rozšírenú výuku vedenú profesionálnymi lektormi. Za anglickú škôlku sa ale nepovažujeme.   

Ďalšou našou pridanou hodnotou je široká ponuka krúžkov

Vašim deťom ponúkame kvalitne strávený čas v materskej škole aj v popoludňajších hodinách bez nutnosti komplikovaných prevozov detí z krúžku na krúžok.    Keďže je prevádzka INŠKÔLKY celoročná a zatvorené máme iba počas štátnych sviatkov, pomáhame tak aj rodičom detí zo štátnych materských škôl, ktoré počas prázdnin prevádzku nemajú.  

Galéria

 

Náš tím

 
Bc. Michaela Možiešíková, riaditeľka a konateľka S unikátnym projektom INškôlka začala už v roku 2007 v Čechách. Po vzore svojej mamy, ktorá pracuje celý život v oblasti špeciálnych výukových metód pre materské školy, nastúpila prirodzene na túto cestu aj ona.Michaela má vyštudovanú Pedagogickú fakultu na Ostravskej univerzite, odbor Učiteľstvo pre materské školy. Po absolvovaní univerzity sa ďalej vzdelávala v oblasti pedagogiky a školstva, k čomu ešte pridala štúdium jedinečnej Hejného metódy a jogy pre deti. V rokoch 2012 až 2019 absolvovala školenia: Mensa International – Mensa Českej republiky – MENSA NTC Learning I. až III., Česká asociácia detskej jogy – Jogové hry pre predškolákov, Relaxačné techniky pre deti, Joga pre deti s chybným držaním tela, Metodika cvičenia detskej jogy s predškolákmi a Joga pre rodičov a deti, H – mat o.p.s. – Podpora učiteľov vo výuke matematiky Hejného metódou. Michaela je nielen riaditeľkou Inškôlky. Zároveň ovláda všetky výukové metódy, ktoré škôlka poskytuje. Pedagogike detí a práci v škôlkach zasvätila celý svoj život. Plynulo ovláda anglický a taliansky jazyk.
Mgr. Libuša Jurečková, zástupkyňa riaditeľky škôlkyVyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia na vysokej škole sa venovala učeniu detí rôznych vekových kategórií v anglickej materskej škole, kde nadobudla kvalitnú pedagogickú prax. Za dôležité považuje podnetné prostredie, ktoré dieťaťu dopomáha k nadobúdaniu skúseností, zručností a poznatkov, ako aj stabilné a prijímajúcie zázemie, v ktorom sa dieťa cíti bezpečne a šťastne. Rada sa venuje športovým aktivitám, spievaniu a spoznávaniu nových krajín.
Dáša Ščepková Vyštudovala som predškolskú a elementárnu pedagogiku v bakalárskom stupni a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v magisterskom stupni štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave. Chodila som 9 rokov na spev a 2 roky na klavír do ZUŠ. Tu som popri tom chodila aj do speváckeho zboru. Nakoľko ma spev a hudba veľmi baví, aj počas môjho štúdia na VŠ som chcela posúvať svoju radosť z hudby deťom, preto som sa v bakalárskej aj diplomovej práci venovala práve hudbe a rôznym integratívnym prepojeniam hudby s inými výchovnými činnosťami. Dúfam, že aj tu sa budú deti tešiť z hudobných činností tak ako ja.
Mgr. Janatová Lýdia
Vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave v odbore predškolská pedagogika v kombinácii s pedagogikou pre sluchovo postihnutýh. Pracovala v súkromnej škôlke so zameraním na Montessori pedagogiku. Vo voľnom čase sa venuje kreatívnym činnostiam a turistike. S deťmi cvičí jogu. Dohovorí sa anglicky a nemecky.
Tatiana Zbrehová Už na začiatku štúdia na vysokej škole, odbor Liečebná pedagogika na UK v Bratislave, ju zaujala metóda Márie Montessori, v ktorej našla to, čo ju napĺňa a zaujíma. Pracovala ako učiteľka v Montessori škôlke, kde náplňou práce bolo sprevádzanie detí vo veku 3-6 rokov v pripravenom a rešpektujúcom prostredí. Snaží sa vidieť každé dieťa ako jedinečnú bytosť so svojimi potrebami, ktoré je potrebné rešpektovať a pomáhať im tak skúmať okolitý svet a zachovať prirodzenú radosť z učenia. Vo svojom voľnom čase rada trávi čas so svojou rodinou, vyrábaním ručných prác- šitie detských hračiek, vankúšikov, doplnkov ale aj kreslením, spevom a hrou na ukulele.
Mgr. Natália Ferenčíková Vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave v odbore špeciálna pedagogika. Počas štúdia sa stretla s rôznymi druhmi postihnutia a ich špecifickými prejavmi. Určitú dobu pôsobila aj ako asistenta autistickému dieťaťu. Posledný rok vysokoškolského štúdia pôsobila ako asistentka pedagóga u nás v škôlke. Vo voľnom čase sa rada venuje turistike a iným športovým aktivitám.
Mgr. Zuzana Juricová Vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave a popri práci sa plánuje ďalej vzdelávať na pedagogickej fakulte. Je absolventkou základnej umeleckej školy v hre na akordeóne. Ovláda aj základy hry na flaute, klavíri a gitare. Počas štúdia vyučovala hru na akordeóne v ZUŠ, venovala sa práci s deťmi v detských táboroch a má skúsenosti s edukáciou detí v materskej škole. Za dôležité považuje udržiavanie pozitívnej klímy v triede, vďaka ktorej sa deti učia formovať dobré vzťahy s rovesníkmi aj dospelými a sú motivované prirodzene objavovať. Vo svojom voľnom čase sa venuje najmä folklóru, spevu, tancu a kreatívnym činnostiam.