O nás

Za základný nosný prvok predškolského vzdelávania považujeme vzťah učiteľa a dieťaťa, nie výkon. Učiteľka a dieťa sú v našom ponímaní partneri. Snažíme sa rozvíjať dieťa po stránke fyzickej, psychickej, sociálnej a rozvíjať ho tak, aby na prahu školskej docházky bolo jedinečnou a samostatnou osobnosťou. 

Vo vzdelávaní detí uprednostňujeme zážitkové poznanie. Hlavným cieľom výchovy je celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Veľký dôraz kladieme na rešpektovanie individuálnych schopností a možností detí. Aj preto veľmi úzko spolupracujeme s rodičmi a umožnujeme im stráviť čas s dieťaťom aj cez deň, napríklad počas obedovej pauzy. Základným stavebným kameňom pre nás je úzka spolupráca škôlka – rodič. Snažíme sa u detí vybudovať základy zdravého sebavedomia, sebadôvery, ale aj kritického myslenia.

V zmiešanej vekovej skupine máme mnoho možností viesť deti k tolerancii, kompromisom a asertívnemu správaniu pri riešení problémov.

Ako jedna z mála materských škôl sa môžeme pýšiť spoluprácou s Mensou, ktorá zastrešila zaškolenie našich učiteľov v unikátnom systéme učenia metódou NTC, ktorá zvyšuje efektivitu využívania mozgovej kapacity v detskom veku. 

Náš školský vzdelávací plán je zameraný na tri hlavné ciele:

 • rozvoj dieťaťa a jeho schopnosť učiť sa
 • osvojenie základov morálnych hodnôt, na ktorých stavia naša spoločnosť
 • získanie osobnej samostatnosti a schopnosti prejaviť sa

Nadštandardné aktivity INŠKÔLKY:

 • zimná a letná škôlka v prírode, lyžiarsky kurz, detská joga, plavecký kurz, atletika, canisterapia, hippoterapia, pohybový krúžok, varenie, hra na flautu, výtvarný krúžok
 • výlety a akcie s rodičmi, oslavy narodenín 
 • návštevy ZOO, divadiel, koncertov, výstav, exkurzia u hasičov, návštevy dopravného ihriska
 • rozšírená výuka angličtiny
 • vybavenie podľa posledných trendov vo výučbe a vzdelávaní – inteligentné hračky, NTC metóda učenia, podpora nadaných detí, Hejného metóda v predmatematických činnostiach 
 • nočné spanie v škôlke (1x mesačne)
 • návštevy odborných lekárov priamo u nás v škôlke (zubár, fyzioterapeut, logopéd)
 • spolupráca s kaderníctvom – strihanie detí priamo v škôlke jedenkrát mesačne

Pri tvorení ŠVP (školský vzdelávací plán) vychádzame zo slovenského prostredia a záväzného RVP (rámcový vzdelávací program). Aktivít máme veľmi veľa, projekty sú tvorené deťom priamo na telo, podľa zloženia veku a pohlavia detí.

Jasličková trieda

K nám do škôlky prijímame deti už od 18 mesiacov. Pomáháme tak rodičom, ktorí sa potrebujú skôr vrátiť do zamestnania. Prechod z jaslí do škôlky je potom plynulý a prebehne v už dobre známom prostredí.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore