Naše projekty

Projekt EU

Názov projektu:                         Budúcnosť je IN!

Obdobie realizácie:                  1. 4. 2022 – 30. 9. 2023

V decembri 2021 bola naša škôlka úspešná v získaní grantu na ďalší rozvoj našich učiteliek v oblasti anglického jazyka, na ktorom staviame koncepciu našej materskej škôlky.

V období 18 mesiacov sme zrealizovali celkom 6 zahraničných mobilít zameraných na zlepšenie jazykových znalostí a zručností učiteliek.

Zahraničná skúsenosť nám priniesla tieto nové poznatky:

  • zlepšenie komunikácie v anglickom jazyku ako s deťmi, tak s rodičmi-cudzincami
  • zlepšenie vedenia výučby v anglickom jazyku, vrátane podpory súčasných materiálov a metód
  • zvýšenie sebavedomia pri užívaní cudzieho jazyka
  • zlepšenie tímovej spolupráce s rodenými hovorcami, ktorí dochádzajú do MŠ

Všetky zapojené účastníčky ocenili účasť na projekte a tiež možnosti, ktoré ponúka program Erasmus+.

Dlhodobým prínosom projektu je zatraktívnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti INškôlky v rámci regiónu.

Projekt bol realizovaný za finančnej podpory programu Erasmus+ Európskej únie, v rámci Kľúčovej akcie 1 (KA1).

Projekt EU

Názov projektu:                        Vytvorenie nových kapacít v materskej škole INškôlka

Obdobie realizácie:                 1. 5. 2023 – 30. 11. 2023

Trvanie projektu: 5/2023 – 11/2023

Cieľ projektu: Vytvorenie nových kapacít v materskej škole v počte 40 nových miest s cieľom poskytovania kvalitného predprimárneho vzdelávania s prvkami inklúzie vrátane vybudovania detského ihriska.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita MŠ o 40 miest a skvalitnia sa podmienky predprimárneho vzdelávania v MŠ najmä prostredníctvom stavebno-technických úprav interiéru, vybudovaním detského ihriska, ako aj obstaraním nového vybavenia škôlky.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Odkazy na linky: www.mirri.gov.sk

Návrat hore